• Vievio gimnazija

Kalendorius

2017 m. lapkričio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Spa    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

ŽEMĖLAPIS

Mokinių taryba

Mokinių tarybos sudėtis

2017-2018 m.m.

 1. Raminta Matijošiūtė (3b) – pirmininkė
 2. Meida Klerauskaitė (1c) – sekretorė
 3. Ugnė Tartėnaitė (3a) – Facebook puslapio administratorė
 4. Kotryna Dubakaitė (8b) –
 5. Ieva Barauskaitė (8b)
 6. Liveta Kazlauskaitė (1c)
 7. Emilė Varkulevičiūtė (2a)
 8. Audrius Sabaitis (2a)
 9. Kamilė Lipnickaitė (2a)
 10. Austėja Bauraitė (2a)
 11. Ingrida Kvetkovskytė (2b)
 12. Justas Vaitkevičius (2c)
 13. Julija Mazurovaitė (3a)
 14. Benita Gulbinovičiūtė (3a)
 15. Vaidvilė Karpavičiūtė (3b)
 16. Elena Varkulevičiūtė (3b)

PATVIRTINTA

                                                                                                             Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos

                                                                                                             direktoriaus 2017m. rugpjūčio 31d.

                                                                                                             įsakymu Nr.6V-178

ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO GIMNAZIJA

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos (toliau – gimnazija) mokinių tarybos veiklos aprašas (toliau – aprašas) apibrėžia mokinių savivaldos įgyvendinimo principus ir tvarką.
 2. Gimnazijos mokinių savivalda – kolegiali mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus gimnazijos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, gimnazijos darbo tvarkos bei neformaliojo švietimo klausimais.
 3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, gimnazijos nuostatais.
 4. Mokinių savivalda savo veikloje vadovaujasi gimnazijos nuostatais bei šiuo aprašu, gimnazijos darbo tvarkos bei mokinių elgesio taisyklėmis.
 5. Mokinių savivaldą gimnazijoje sudaro mokinių taryba ir seniūnų senatas.
 6. Mokinių tarybos atstovai – sudėtinė gimnazijos tarybos dalis, lygiomis teisėmis atstovaujanti mokiniams.
 7. Mokinių tarybos veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 8. Mokinių taryba yra Lietuvos moksleivių sąjungos narė.
 9. Aprašas tvirtinamas gimnazijos direktoriaus įsakymu.

II. MOKINIŲ TARYBOS IR JOS PIRMININKO FUNKCIJOS BEI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Mokinių tarybos funkcijos:
 • atstovauti mokinių interesams gimnazijoje;
 • etiškai, pagrįstai reikšti pageidavimus gimnazijos direktoriui, pavaduotojams, mokytojų tarybai, gimnazijos tarybai;
 • organizuoti renginius;
 • vykdyti prevencinę veiklą;
 • bendradarbiauti su gimnazijos savivalda, administracija, gimnazijos bendruomene ir jaunimo organizacijomis.
 1. Mokinių tarybos pirmininko funkcijos:
 • vadovauja mokinių tarybai;
 • inicijuoja mokinių tarybos veiklą;
 • šaukia mokinių tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
 • priima mokinių tarybos narių atsistatydinimus;
 • pasirašo ir oficialiai skelbia mokinių tarybos nutarimus.
 1. Tikslai ir uždaviniai:
 • formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
 • sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai;
 • skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą;
 • ugdyti mokinių kritinį mąstymą, pagarbą sau ir kitiems, atsakomybę ir pareigą, socialinius įgūdžius.
 1. Mokinių tarybos darbo organizavimas:
 • mokinių taryba dirba pagal metinį planą, kuris tvirtinamas direktoriaus įsakymu;
 • mokinių tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau nei du kartus per mėnesį;
 • visi mokinių tarybos posėdžiai protokoluojami, posėdžių protokolus pasirašo Mokinių tarybos pirmininkas ir sekretorius;
 • mokinių taryba kas pusę metų atsiskaito seniūnų senatui, o kas metus visai gimnazijos bendruomenei visuotiniame susirinkime.

III. MOKINIŲ TARYBOS IR MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO RINKIMAI

 1. Rinkimai į mokinių tarybą:
 • į mokinių tarybą gali visi 8 ir 1 – 3 g. klasių mokiniai;
 • į mokinių tarybą gali visi 8 ir 1 – 3 g. klasių mokiniai;
 • norėdamas užsiregistruoti į rinkimus mokinys likus 14 dienų iki rinkimų pateikia laisva forma parašytą motyvacinį laišką rinkimų komisijai ir įsirašo į kandidatų sąrašą;
 • kandidatų skaičius neribojamas;
 • likus 7 dienoms iki rinkimų registracija baigiama;
 • po registracijos per 4 darbo dienas su kiekvienu kandidatu vyksta trumpas (10 – 15 minučių) trukmės pokalbis, kurį veda rinkimų komisija;
 • po registracijos per 7 dienas visi gimnazijos mokiniai gali susipažinti su kandidatų motyvaciniais laiškais skelbimų lentoje;
 • rinkimų dieną visi 8 ir 1 – 3 g. klasių mokiniai balsuoja rinkimų biuletenyje pažymėdami kandidatus;
 • daugiau nei pusę rinkėjų balsų surinkę kandidatai tampa mokinių tarybos nariais.
 1. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai:
 • kandidatuoti į mokinių tarybos pirmininkus gali visi 8 ir 1 – 3 g. klasių mokiniai;
 • norėdamas kandidatuoti į mokinių tarybos pirmininkus mokinys likus 14 dienų iki rinkimų pateikia laisva forma parašytą motyvacinį laišką, metinį mokinių tarybos veiklos planą rinkimų komisijai ir įsirašo į kandidatų sąrašą;
 • kandidatų skaičius neribojamas;
 • likus 7 dienoms iki rinkimų registracija baigiama;
 • po registracijos per 7 dienas visi gimnazijos mokiniai gali susipažinti su kandidatų motyvaciniais laiškais ir veiklos planais skelbimų lentoje;
 • rinkimų dieną vyksta visuotinis gimnazijos mokinių susirinkimas (toliau – susirinkimas), kuriame dalyvauja seniūnų senatas, naujai išrinkta mokinių taryba, rinkimų komisija bei visi norintys gimnazijos mokiniai ir mokytojai;
 • susirinkimo metu vyksta debatai, kurių metu kandidatai į mokinių tarybos pirmininko postą rinkėjams (visiems mokiniams, dalyvaujantiems susirinkime) pristato savo metinius veiklos planus bei atsako į klausimus;
 • po susirinkimo vyksta slaptas balsavimas.
 1. Mokinių taryba ir jos pirmininkas yra renkami vieniems mokslo metams.

IV. RINKIMŲ KOMISIJA

 1. Rinkimų komisijos pareigos:
 • organizuoti visą mokinių tarybos ir mokinių tarybos pirmininko rinkimo procesą;
 • užtikrinti rinkimų proceso skaidrumą.
 1. Rinkimų komisija turi teisę:
 • nepatvirtinti mokinio išrinkimo į mokinių tarybą, jeigu po pokalbio išaiškėja, jog motyvacinis laiškas neatitinka realybės;
 • patvirtinti išrinkimą į mokinių tarybą mokinio, kuris nesurinko pakankamo balsų skaičiaus, jeigu po pokalbio išaiškėjo, kad jis būtų tinkamas narys Mokinių tarybai.
 1. Rinkimų komisijai negali priklausyti į mokinių tarybą ar mokinių tarybos pirmininkus kandidatuojantis asmuo.
 2. Rinkimų komisiją sudaro 4 kompetentingi mokiniai savanoriai ir mokinių tarybos kuratorius.

V. SENIŪNŲ SENATAS

 1. Seniūnų senatas yra gimnazijos mokinių savivaldos dalis.
 2. Seniūnų senatas yra tiesiogiai pavaldus mokinių tarybai.
 3. Seniūnų senatą sudaro 8 kl. ir 1 – 3 g. klasių seniūnai, išrinkti savo klasėse demokratiniu balsavimu.
 4. Seniūnų senato narių tikslas – atstovauti savo klasės mokinius, perduoti jų nuomonę seniūnų senatui ir mokinių tarybai.
 5. Seniūnų senato posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau nei kartą per mėnesį.
 6. Seniūnų senato posėdžius šaukia mokinių taryba.
 7. Seniūnų senato posėdžius protokoluoja mokinių tarybos sekretorius. Protokolus pasirašo mokinių tarybos pirmininkas ir sekretorius.
 8. Seniūnų senato balsavimai gali vykti ir internetiniu būdu, tačiau privalo būti užprotokoluoti.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už pareigų nevykdymą ir/ar aprašo pažeidimą mokinių tarybos pirmininkas gali būti atstatydintas mokinių tarybos balsų dauguma.
 2. Už pareigų nevykdymą ir/ar aprašo pažeidimą mokinių tarybos narys gali būti atstatydintas mokinių tarybos pirmininko raštišku pareiškimu tam pritarus daugiau nei pusei mokinių tarybos.
 3. Už pareigų nevykdymą ir/ar aprašo pažeidimą seniūnų senato narys gali būti atstatydintas mokinių tarybos pirmininko raštišku pareiškimu tam pritarus daugiau nei pusei mokinių tarybos.
 4. Mokinių taryba pasilieka teisę keisti ir taisyti aprašą. Aprašo pakeitimai tvirtinami direktoriaus įsakymu.
 5. Aprašas ir mokinių tarybos sąrašas skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje.
 6. Informacija apie mokinių tarybos veiklą skelbiama gimnazijos svetainėje, spaudoje, facebook paskyroje.

________________________________________________