• Vievio gimnazija

Kalendorius

2017 m. lapkričio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Spa    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

ŽEMĖLAPIS

MOKINIŲ INDIVIDUALIŲ UGDYMO PLANŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos

direktoriaus 2016 m. gruodžio 1 d.

įsakymu Nr. 6V-294

 

ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO GIMNAZIJOS

MOKINIŲ INDIVIDUALIŲ UGDYMO PLANŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokinių, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, individualūs ugdymo planai rengiami, vadovaujantis „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymu
  Nr. V-1309; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-457 „Dėl 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ (patvirtinta 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-716).

 

 1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo gebėjimams ir mokymosi poreikiams pritaikytas mokymosi planas.
 2. Mokinio individualaus ugdymo plano tikslas – padėti mokiniui sėkmingai mokytis, planuoti, kaip pagal savo išgales pasiekti kuo aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų.
 3. Individualus ugdymo planas sudaromas kiekvienam mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą.

 

 1. INDIVIDUALIŲ UGDYMO PLANŲ RENGIMAS

 

 1. Gruodžio mėnesį direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo 2 g. klasių mokinių apklausą dėl ketinimų tęsti mokymąsi baigus pagrindinio ugdymo programą.
 2. Gimnazijos psichologas gruodžio – sausio mėnesį atlieka tyrimus, nustato mokinių polinkius, konsultuoja mokinius individualiai.
 3. Sausio – vasario mėnesį 2 g. klasių auklėtojai per klasių valandėles supažindina mokinius su dokumentais (vidurinio ugdymo programos aprašu, stojimo į aukštąsias universitetines mokyklas ir kolegijas sąlygomis). Mokiniai supažindinami su tinklalapiais, kuriuose gali rasti visą juos dominančią informaciją (www.studijos.lt, www.lamabpo.lt).
 4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui kovo mėnesį supažindina mokinius su gimnazijoje parengtu individualaus ugdymo plano pavyzdžiu ir konsultuoja mokinius jį sudarant. Sudarant individualų ugdymo planą, mokinius taip pat konsultuoja klasių auklėtojai ir, reikalui esant, gimnazijos karjeros konsultantas.
 5. Gegužės pradžioje 2 g. klasių mokiniai pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui nustatytos formos sudarytus individualius ugdymo planus dvejiems mokslo metams (Priedas Nr. 1).
 6. Individualūs ugdymo planai gali būti koreguojami kas pusmetį.

 

 1. SUPAŽINDINIMAS SU TVARKA

 

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui supažindina 2 g. klasių mokinius su individualių ugdymo planų rengimo tvarka klasės susirinkimo metu.

_________________________________________________

                                                                                                                                                                             Priedas Nr. 1

Vievio  gimnazijos    mokinio ( -ės)

 

_______________________________________________________________________________________

Individualus ugdymo planas

………………. ir ………………….. m.m.

Eil. Nr.

Dalykai

3g. kl.

3g. kl.

4g. kl.

4g. kl.

 

Kursas/val.

B (val)                 

A ( val.)              

B (val)         

A (val)           

1

Dorinis ugdymas (būtina pasirinkti vieną)

Katalikų tikyba

Etika

 

 

1

1

 

 

 

 

1

1

 

 

3

 

 

 

Kalbinis ugdymas

Lietuvių kalba ir literatūra

(privaloma)

Užsienio kalbos

Anglų  kalba (privaloma, tęsiama pirmoji kalba)

 

Rusų kalba( pasirenkama)

Vokiečių kalba (pasirenkama)

 

4

 

 

3

3

 

3

3

 

5

 

 

B2

B1

 

B1

B1

 

4

 

 

3

3

 

3

3

 

5

 

 

B2

 B1

 

B1

B1

4

Socialinis   ugdymas           (būtina pasirinkti vieną)

 Istorija

Geografija

Ekonomika ir verslumas

( pasirenkama, be kurso)

 

 

2

2

 

2

 

 

3

3

 

 

 

2

2

 

2

 

 

3

3

 

5

Matematinis ugdymas

Matematika (privaloma)

Informacinės technologijos (pasirenkama)

 

3

1

 

4

2

 

3

1

 

5

2

6

Gamtamokslinis ugdymas (būtina pasirinkti vieną)

 Biologija

Chemija

 Fizika

 

 

2

2

2

 

 

3

3

3

 

 

2

2

2

 

 

3

3

4

7

Kūno kultūra ir sveikatos ugdymas (būtina pasirinkti vieną)

Bendroji kūno kultūra

Sporto šaka:

Tinklinis

Krepšinis

 

 

 

2

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

2

 

 

 

 

8

Meninis  ir technologinis ugdymas (būtina pasirinkti vieną)

Dailė

Muzika

Šokis

Taikomojo meno, amatų ir dizaino technologijos

 

 

 

2

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

 

2

 

 

 

 

9

Brandos darbas

 

 

0,5

 

Iš viso per savaitę valandų:   3g. kl. _____________             4g. kl.___________________

Mokinio parašas………………………………………………………………………………………………………..

Tėvų parašas……………………………………………………………………………………………………………..