• Vievio gimnazija

Kalendorius

2017 m. lapkričio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Spa    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

ŽEMĖLAPIS

DALYKO, KURSO, MODULIO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos

direktoriaus 2016 m. gruodžio 1 d.

įsakymu Nr. 6V-293

 

ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO GIMNAZIJOS

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALYKO, DALYKO KURSO,

DALYKO MODULIO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio keitimo tvarka parengta vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
  Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
  2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-1309, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-457 „Dėl 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ (patvirtinta 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-716).

 

 1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Gimnazija sudaro galimybę kiekvienam mokiniui laisvai rinktis savo gebėjimus, poreikius atitinkančius dalykus, jų kursus, siekti savo tikslų.
 2. Gimnazija sudaro galimybę mokiniams keisti dalykus, jų kursus.
 3. Gimnazija siekia individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą ir tuo siekti geresnių mokymosi rezultatų.

 

 1. DALYKO, DALYKO KURSO, DALYKO MODULIO KEITIMAS

 

 1. Mokinys, nutaręs keisti individualų ugdymo planą (naujai mokytis dalykų, keisti dalyko kursą, dalyko modulį ar atsisakyti jau pasirinkto dalyko), tariasi su klasės auklėtoju ir dalyko mokytoju:

  1. 3 g. klasės mokiniai pirmą rugsėjo mėnesio savaitę ir (ar) likus pusantro mėnesio iki pirmo ar antro pusmečio pabaigos kartu su klasės auklėtoju užpildo dalykų, dalykų kursų keitimo lentelę (Priedas Nr. 1);
  2. 4 g. klasės mokiniai pirmą rugsėjo mėnesio savaitę ir baigiantis pirmam pusmečiui, gali pakeisti dalykus, jeigu už jų programą atsiskaityti nereikia. Taip pat gali keisti dalykų kursus iš aukštesnio į žemesnį;
  3. per savaitę direktoriaus pavaduotojas ugdymui su klasės auklėtojais išanalizuoja ir aptaria mokinių keitimus ir galimybes keisti individualius ugdymo planus;
  4. mokiniai pateikia gimnazijos direktoriui motyvuotą prašymą dėl dalyko ar (ir) dalyko kurso keitimo (Priedas Nr. 2).

 

 1. ĮSKAITOS ORGANIZAVIMAS

 

 1. 3 g. klasių mokiniai gali pakeisti savo individualius ugdymo planus pirmą rugsėjo savaitę, tačiau būtina atsižvelgti į jau sudarytą pamokų tvarkaraštį ir sudarytas grupes.
 2. Keisti dalyką, dalyko kursą mokinys gali išlaikęs įskaitą iš dalyko atitinkamo kurso programos ar dalyko kursų skirtumo.
 3. Mokinys gali keisti individualų ugdymo planą, jeigu jo dalyko ar dalyko kursų skirtumo įskaitos įvertinimas yra teigiamas (nuo 4 iki 10 balų arba „įskaityta“).
 4. Dalyko ar dalyko kursų skirtumų įskaitai mokinys ruošiasi savarankiškai, jis taip pat gali konsultuotis su dalyko mokytoju.
 5. Likus ne mažiau kaip mėnesiui iki pusmečio pabaigos dalykų mokytojai supažindina mokinius su dalyko, dalyko kursų skirtumo programomis, aptaria atsiskaitymo formas, terminus (Priedas Nr. 3).
 6. Įskaita organizuojama likus ne mažiau kaip savaitei iki pirmo ar antro pusmečių pabaigos.
 7. Užduotis ruošia ir įskaitas vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta 2-3 mokytojų komisija. Po įskaitos vykdymo komisijos nariai užpildo įskaitos protokolą (Priedas Nr. 4) ir pateikia jį direktoriaus pavaduotojui ugdymui.
 8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pakeistus mokinių individualius ugdymo planus teikia tvirtinti gimnazijos direktoriui.
 9. Dalyko mokytojai sutvarko dienyną. Paskutinę dalyko pusmečio pamoką mokytojas įtraukia mokinius į dienyną (jei jie naujai mokysis dalyko) ir įrašo į pamokos turinį įskaitos pažymį (pažymio tipas „įskaita“).
 10. Įskaitos pažymys laikomas pirmo ar antro pusmečio įvertinimu.
 11. Jei mokinys atsisakė mokomojo dalyko, mokytojas, suderinęs su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kitą pusmetį pakoreguoja grupės sąrašą (išbraukia mokinį iš grupės).
 12. Keičiant dalyką, dalyko kursą, mokiniui rekomenduojama pasikonsultuoti su jį mokančiu mokytoju.

 

 1. SUPAŽINDINIMAS SU TVARKA

 

 1. Klasių auklėtojai supažindina 3, 4 g. klasių mokinius su dalykų, dalykų kursų ir modulių keitimo tvarka rugsėjo mėnesį pasirašytinai (mokiniai pasirašo klasės instruktažų lape).

 

 1. INDIVIDUALIŲ UGDYMO PLANŲ KEITIMO DUOMENŲ APSKAITA

 

 1. Mokinių individualių ugdymo planų keitimo duomenų apskaitą vykdo klasių auklėtojai, kurie direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia:

  1. mokslo metų pradžioje 3 g. klasių auklėtojai kiekvienos klasės mokinių ugdymo planų bendrą dviejų mokslo metų suvestinę;
  2. pirmą kiekvieno pusmečio savaitę klasės mokinių bendrą ugdymo planų pusmečiui suvestinę.
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui klasių bendrą ugdymo planų suvestinę teikia tvirtinti gimnazijos direktoriui.

 

__________________________________________

Priedas Nr. 1

…….klasės mokinių ugdymo planų pakeitimai ………..m. ……. pusmečiui:

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Kokio dalyko atsisako

Kokį dalyką mokysis iš naujo

Kokio dalyko kursą keis

Pastabos

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Klasės auklėtojas…………………………………………………………………………………………………………………..

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui………………………………………………………………………………………….

Priedas Nr. 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                     (vardas, pavardė, klasė)

 

Vievio gimnazijos Direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO KEITIMO

………………………

(data)

Vievis

                      Prašau leisti nuo………………………………………………………………. keisti individualų planą.

Pageidauju…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                          (motyvuoti  pageidaujamus keitimus)

 

Po keitimų mano individualus ugdymo planas atitiks visus jam keliamus  reikalavimus.

………………………………………………………………….                                                …………………………………

           (mokinio vardas, pavardė)                                                                                        (parašas)

 

Suderinta:

Klasės auklėtoja (-as)                          ……………………….        ……………………………………………….

                                                                 (parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   ……………………..          ……………………………………………….

                                                               (parašas)                                   (vardas, pavardė)

 

                                                                                                                                  Priedas Nr. 3

….  kl. mokinio (-ės)……………………………………………………………………………………………………………….

atsiskaitymas už……………………………………………………………………………………………………………………..

                                           (dalykas, pusmečiai)

Atsiskaitymo temos:……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Atsiskaitymo formos (kaip dažnai atsiskaitinės, kiek darbų turės atlikti ( raštu ar žodžiu))……………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dalyko mokytojas…………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                 (vardas, pavardė, parašas)

Mokinys………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                      (vardas, pavardė, parašas)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui…………………………………………………………………………………………..

P.S. likus ne mažiau kaip savaitei iki pusmečio pabaigos bus vykdoma įskaita.

 

Priedas Nr.4

ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO GIMNAZIJA

……………………………………………………………………………………….

(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

Atsiskaitymo už dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio keitimą

PROTOKOLAS

201……..- ………. – ………

 Vievis

Dalykas

Atsiskaitymas už dalyką arba kurso keitimas

 

Atsiskaitymo data

Mokinio atsiskaitymo įvertinimas

(pažymys skaičiumi ir žodžiu, kursas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridedama:…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Komisijos pirmininkas ……………………………………………………………………………………………………………

(vardas, pavardė, parašas)

Komisijos narys (vertintojas)…………………………………………………………………………………………………..

      (vardas, pavardė, parašas)

Komisijos narys (vertintojas)…………………………………………………………………………………………………..

      (vardas, pavardė, parašas)

Mokinys………………………………………………………………………………………………………………………………..

      (vardas, pavardė, parašas)