• Vievio gimnazija

Kalendorius

2017 m. lapkričio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Spa    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

ŽEMĖLAPIS

SKAITYMO IR RAŠYMO GEBĖJIMŲ UGDYMO TVARKA

PATVIRTINTA

Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos

direktoriaus 2017 m. vasario 7 d.

įsakymu Nr. 6V-41

ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO GIMNAZIJA

SKAITYMO IR RAŠYMO GEBĖJIMŲ UGDYMO TVARKA

     Gimtoj kalba – vienas iš pagrindinių mokytojų ir mokinių veiklos pamokoje instrumentų.  

1. Vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, ir 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr.V- 457, nuostatomis, gimnazijoje rūpinamasi raštingumo, skaitymo gebėjimų ugdymu  per visų dalykų pamokas:

1.1. vedant pamokas, organizuojant nepamokinę veiklą, bendraujant su mokiniais, jų tėvais ir visuomene, mokytojui būtina kalbėti ir rašyti taisyklinga lietuvių kalba: laikytis bendrinės kalbos tarties, kirčiavimo, gramatikos ir leksikos normų, rūpintis savo kalbos kultūra, gilintis į savo dalyko kalbą;

1.2. mokytojas turi domėtis mokinių kalbos ugdymu per savo dalyko pamokas ir būti atsakingas už jų kalbos ir raštingumo ugdymą:

1.2.1. mokiniai skatinami rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu (mokiniai, dalykų mokytojai dėl kalbos reikalavimų konsultuojasi su lietuvių kalbos mokytojais; lietuvių kalbos mokytojai kviečiami į dalykų  projektinių darbų pristatymus);

1.2.2. mokytojas reikalauja, kad mokiniai taisyklingai tartų terminus, tinkamai formuluotų sakinius, naujus terminus pravartu užrašyti lentoje, paaiškinti tarimą ir rašybą;

1.2.3. mokytojai parengia ir kabinetuose iškabina pagrindinių dalyko terminų lenteles su kirčiuotomis formomis, dažniausiai vartojamas frazes (gali rengti mokiniai, kuriuos konsultuoja lietuvių kalbos mokytojais);

1.2.4. mokytojai, taisydami rašto darbus, pabraukia pastebėtas  rašybos, skyrybos klaidas;

1.2.5. viešose erdvėse (koridoriuje) lietuvių kalbos mokytojai su mokiniais parengia stendą, kuriame būtų taisomos kalbos vartojimo klaidos, pateikiamos rašybos smulkmenos (Priedas Nr. 6);

1.2.6. per užsienio kalbos pamokas mokiniai skatinami versti frazes, tekstus taisyklinga lietuvių kalba;

1.3. mokytojas atsakingas už pamokoje ar kitoje viešoje erdvėje (seminaruose, posėdžiuose, skelbimuose, komentaruose) naudojamų vaizdinių priemonių, tekstų, užrašų, įrašų, pastabų kalbą;

1.4. per gamtos, tiksliųjų, socialinių mokslų pamokas bent kartą per pusmetį skaitomas, aptariamas ir analizuojamas dalykinis tekstas kartu su mokiniais.

2. Priimti bendri reikalavimai:

2.1.  sąsiuvinių viršeliams (Priedas Nr. 1); tituliniam rašto darbų lapui (Priedas Nr. 2);

2.2.  referatams, projektams, tiriamiesiems darbams (Priedai Nr. 3 – 4 );

2.3.  pateiktims (Priedas Nr.5);

2.4. visi kiti rašto darbai taip pat turi būti tvarkingi, įskaitomi, švarūs: mokinys, norėdamas ištaisyti klaidą, vienu brūkšniu išbraukia tai, kas nereikalinga, tada viršuje ar šalia užrašo tinkamą raidę ar kitą ženklą; negali naudotis korektoriumi;

2.5. mokytojas reikalauja tvarkingai užrašyti datą (2016-02-13; 2016 02 13).

3. Abiturientai, rengdami menų ir technologijų mokyklinio egzamino brandos darbą, jo pristatymą, konsultuojasi su lietuvių kalbos ir informacinių technologijų mokytojais.

4. Lietuvių kalbos mokytojai bent kartą per pusmetį (spalio, vasario mėn) aptaria su toje pačioje klasėje dirbančiais mokytojais vieningus reikalavimus mokinių kalbai, rašymui.

5. Siekiant supažindinti mokinius su skaitymo strategijomis, kad mokiniai jas įprastų naudoti ir savarankiškai, metodinė taryba kasmet priima sprendimus dėl skaitymo strategijų taikymo per visų dalykų pamokas (Priedas Nr. 7).                               

   PRIEDAS Nr.1

SĄSIUVINIO UŽRAŠAI

Vievio gimnazijos

Va klasės mokinio

Vardo Pavardaičio

lietuvių kalbos ir literatūros darbai

Vievio gimnazijos

Va klasės mokinio

Vardo Pavardaičio

matematikos darbai

Vievio gimnazijos

 VI a klasės mokinio

Vardo Pavardaičio

geografijos darbai

Vievio gimnazijos

V a klasės mokinio

Vardo Pavardaičio

lietuvių kalbos ir literatūros  kontroliniai darbai

Vievio gimnazijos

V a klasės mokinio

Vardo Pavardaičio

geografijos kontroliniai darbai

                                                                                                                                  PRIEDAS Nr. 2

ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO GIMNAZIJA

DARBO PAVADINIMAS

 

Petras Petraitis,

IIa klasės mokinys

                     Darbo vadovas

 

Vievis

2017

                                                                

PRIEDAS Nr. 3

REFERATAS

Referato struktūrinės dalys :

1. Titulinis lapas.
2. Turinys.
3. Įvadas.
4. Pagrindinė dalis.
5. Išvados.
6. Literatūra.
7. Priedai (jeigu jie reikalingi).

Titulinis lapas. Šiame lape turi būti nurodytas gimnazijos pavadinimas, referato autorius (vardas ir pavardė), darbo pavadinimas, darbo vadovas , vieta (miestas) ir metai.

Turinys. Referato turinys rašomas antrajame lape. Jame pateikiama aiški darbo struktūra bei struktūrines dalis atitinkantys puslapiai. Skyrių, poskyrių pavadinimai turi būti trumpi, aiškūs, prasmingi ir atitikti nagrinėjamos temos esmę. Pavadinimai neturi kartotis ar kartoti referato pavadinimo.

Įvadas. Jame įvardinama analizuojama problema, akcentuojamas jos aktualumas, taip pat gali būti trumpai apibūdinamos struktūrinės darbo dalys (skyriai). Įvade būtina suformuluoti darbo tikslą. Tikslas paprastai būna vienas, sutampantis su temos pavadinimu. Jis nusakomas vienu sakiniu, prasidedančiu veiksmažodžio bendratimi.  Tikslo formuluotę galima pradėti žodžiais ,,aptart“, ,,apžvelgti“, ,,nustatyti“, ,,atskleisti“.

Pagrindinė dalis. Pagrindinėje dalyje autorius turi atlikti pakankamai išsamią temos turinį atskleidžiančią savarankišką analizę.

Išvados. Išvados turi apibendrinti atlikto darbo rezultatus. Tai atsakymas į įvadinėje dalyje iškeltą tikslą.

Literatūra. Paskutiniame lape – literatūros bei interneto adresų sąrašas, sudarytas bent iš penkių šaltinių. Šaltiniai išdėstyti abėcėlės tvarka: iš pradžių literatūros šaltiniai, po to interneto puslapių nuorodos. Į literatūros sąrašą įtraukiami tik tie šaltiniai, kurie darbe buvo cituojami arba autoriaus interpretuojami, taip pat šaltiniai, kuriuose informacija (skaičiais, modeliais, paveikslais ir pan.) referate buvo pasinaudota.

Pavyzdys:
1. Lekevičius E., Motiejūnienė E. Gamta ir žmogus. Vadovėlis 6 klasei. I dalis. Vilnius.: Šviesa, 1988
2. Fritz Erpel. Max Beckmann. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellshaft DDR, 1985
3. Švietimo informacinių technologijų centras (2003). Mokyklų materialinė bazė. http://ais.ipc.lt/

Priedai. Referatuose priedai yra nebūtini. Priedai – tai pagalbinė medžiaga, kurios paskirtis – išsamiau paaiškinti, iliustruoti referato pagrindinės dalies teiginius. Tekste įterptos iliustracijos (2-4). Visų rūšių iliustracijos vadinamos paveikslais ir numeruojamos skaičiais. Pavadinimas ir numeris rašomi po iliustracija.

Apimtis ir teksto stilius. 5-8 lapai (įskaitant titulinį, turinį ir šaltinių sąrašą); lapo formatas A4; puslapio paraštės: iš kairės – 3 cm, iš dešinės – 1 cm, iš viršau ir apačios – 2 cm. Teksto pastraipų stilius – Times New Roman, 12 pt; lygiuotė abipusė; 1,5 tarpo tarp eilučių; pirmosios eilutės įtrauka – 1 cm.

_______________________________________________________________________________

PRIEDAS Nr. 4

 PROJEKTINIS, TIRIAMASIS DARBAS

 

Titulinis lapas. Tituliniame lape esantis darbo pavadinimas turi būti trumpas, tikslus ir aiškus bei atitikti darbo turinį.

Įvadas. Pateikiamas trumpas darbo apibūdinimas, suformuluojama problema. Svarbu pagrįsti temos aktualumą. Įvadas dažniausiai rašomas esamuoju laiku, vartojant įvardį „mes”.

Darbo tikslas ir uždaviniai. Formuluojamas dažniausiai vienas darbo tikslas, kuris pagal prasmę turi atitikti darbo pavadinimą ir turinį. Tikslas pasiekiamas realizavus numatytus konkrečius uždavinius. Nurodomi tik pagrindiniai uždaviniai, užtenka 2-5. Uždaviniai turi atsispindėti darbo rezultatuose, jų aptarime bei išvadose. Tinkami žodžiai uždaviniams formuluoti (šie žodžiai turi nusakyti baigtinį veiksmą): nustatyti, ištirti, įvertinti, parengti, atlikti, pateikti.

Tyrimo medžiaga (kūrybiniam darbui darbo priemonės ir medžiagos), metodika. Tekstas rašomas būtuoju laiku. Pagrindinė šio skyriaus paskirtis – aprašyti, kaip buvo atlikti tyrimai, pateikti tiek tikslios informacijos, kad kitas tyrėjas galėtų pakartoti ir, jei reikia, įsitikinti duomenų teisingumu.
Perskaitęs šį skyrių, skaitytojas turėtų suprasti, kaip problema buvo sprendžiama.

Darbo rezultatai ir jų analizė. Tai pagrindinė darbo dalis, esminė šio skyriaus paskirtis – pateikiami patys tyrimų rezultatai ir jų analizė, lentelės, grafikai, diagramos, piešiniai, schemos, brėžiniai, planai, kartogramos, fotografijos (pateikiama tik svarbiausia medžiaga, mažiau reikšmingi duomenys – nurodomi prieduose).

Literatūra. Sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka, visi pacituoti šaltiniai turi būti nurodyti literatūros sąraše:
Pavyzdys:
1. Lekevičius E., Motiejūnienė E. Gamta ir žmogus. Vadovėlis 6 klasei. I dalis. Vilnius.: Šviesa, 1988
2. Fritz Erpel. Max Beckmann. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellshaft DDR, 1985
3. Švietimo informacinių technologijų centras (2003). Mokyklų materialinė bazė. http://ais.ipc.lt/

Projektinio darbo maketavimas. Visų lapų (ir titulinio) paraštės: kairioji – 3 cm, dešinioji – 1cm, kitos po 2 cm. Tarpai tarp eilučių – 1,5 cm. Šriftas: teksto – 12 pt., antraštės – 14 pt.

Rašto kultūra: Lietuviškos kabutė (,,AB“,  ilgas brūkšnys, lietuviškos raidės, taisyklingas stilius,  vartojamų terminų lietuviški atitikmenys (skliausteliuose kursyvu pateikiami originalo kalba)

 

_________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                       PRIEDAS Nr. 5

 

PATEIKTYS

 • Taisyklingas kalbos vartojimas (terminai gramatika, kalbos kultūra).
 • Pirmoji skaidrė antraštinė. Joje turi būti pristatymo pavadinimas, autorių vardai, pavardės, klasė, mokykla, data. Pirmojoje skaidrėje neturi būti jokių poraščių (taip pat ir skaidrės numerio). Visos kitos skaidrės sunumeruojamos. Rekomenduojamas pusjuodis (Bold) šriftas. Raidžių aukštis 32 taškai (pt), lygiavimas centrinis.
 • Antroje skaidrėje reikia sudaryti turinį.
 • Vienoje skaidrėje neturi būti daug teksto – tik svarbiausios mintys.
 • Informacija aktuali ir praktiškai naudinga klausančiajam (skaitančiajam).
 • Paskutinėje skaidrėje nurodomi informacijos šaltiniai. Tinka padėkoti už dėmesį
 • Tekstas rašomas lengvai įskaitomu didesniu (bent 24 pt) šriftu. Antraštės didesnio šrifto. Galima naudoti įvairius šrifto stilius: pusjuodį, kursyvą, pabrauktą
 • Tekstas rašomas viena arba dviem spalvomis. Vengiama blyškių teksto spalvų, nes jas sunku įžiūrėti ekrane
 • Pasirenkamas tinkamas skaidrių maketas. Naudojami paveikslėliai, nuotraukos, lentelės arba schemos. Diagramos, grafikai naudojami pagal poreikį susistemintai informacijai pateikti
 • Fono spalva – neryški, gerai matomas tekstas. Galima naudoti šabloną.

Pateikties paruošimas demonstravimui:

 • Skaidrėse įterptiems objektams (ženklintiems sąrašams, paveikslams, lentelėms ir pan.) turi būti saikingai ir stilingai taikomi animacijos efektai, naudojami skaidrių keitimo efektai.

Pristatymas:

 • Glaustai išdėstomas temos turinys, išraiškingas, įtaigus pasakojimas, dėmesys auditorijai.
 • Visas dokumentas – vienas failas (viena byla).

___________________________________________________________________________