• Vievio gimnazija

Kalendorius

2021 m. rugsėjo mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgp    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

ŽEMĖLAPIS

Priėmimo tvarka

 1.     Į Vievio gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami Vievio seniūnijoje gyvenantys mokiniai, mokytis pagal vidurinio ugdymo programą – Elektrėnų savivaldybėje gyvenantys mokiniai.
 2.     Jei gimnazijoje yra laisvų vietų, priimami ir ne gimnazijos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys mokiniai.
 3.     Priimant ne aptarnavimo teritorijoje gyvenančius mokinius pirmenybė teikiama:
 3.1.     specialiųjų poreikių vaikams;
 3.2.     našlaičiams;
 3.3.     vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus;
 3.4.     invalidų tėvų šeimų nariams;
 3.5.     studentų šeimų nariams;
 3.6.     5-8 klasių vaikams kurių broliai ir seserys pateikiant prašymą jau mokosi šioje gimnazijoje;
 3.7.     daugiavaikių šeimų vaikams; 
 3.8.     5-8 klasių vaikams, kurių tėvai dirba gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje;
 3.9.     vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų) yra nustatytas 0% – 25% darbingumo lygis (nedarbingas) arba dideli specialieji poreikiai ar nustatytas 30% – 55% darbingumo lygis (iš dalies darbingas) arba vidutiniai specialieji poreikiai;
 3.10.     vaikams, pageidaujantiems mokytis pagal vidurinio ugdymo programos profilį, pakraipą, kurių nėra jų aptarnavimo teritorijai priklausančioje mokykloje;
 3.11.     pagal prašymų pateikimo datą.
 4.     Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami vaikai, pateikę pradinio išsilavinimo pažymėjimą.
 5.     Mokinys, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs gimnazijos direktoriui pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, baigęs specialiojo udymo programą – pagal pagrindinio ugdymo specialiąją programą;
 6.     Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, pateikęs gimnazijos direktoriui pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
 7.     Mokinys, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą ir pateikęs gimnazijos direktoriui pasiekimų pažymėjimą apie adaptuotos pagrindinio ugdymo programos baigimą, priimamas pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą.
 8.     Mokinys, nebaigęs pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs gimnazijos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokymo įstaigoje.
 9.     Mokinys, perkeltas į aukštesnę klasę su nepatenkinamais metiniais įvertinimais, priimamas mokytis į tą klasę, į kurią yra perkeltas.
 10.     Mokinys, kuris mokėsi užsienyje pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento, – gimnazijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jos atitinka.
 11.     Prašymų registravimo tvarka:
 11.1.     dokumentai dėl priėmimo į gimnaziją priimami iki rugpjūčio 31 d.;
 11.2.     asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, pateikia prašymą, medicinos pažymą ir dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą;
 11.3.     prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), vyresnis kaip 14 metų – vaikas, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų), raštišką sutikimą. 
  11.4.     prašyme nurodomi tikslūs duomenys apie gyvenamąją vietą ir telefonai pasiteirauti.
  11.5.     pagrindinės ar vidurinės mokyklos mokiniai, baię pagrindinio ugdymo programą, įgiję pagrindinį išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą šioje gimnazijoje, gimnazijos direktoriui pateikia tik prašymą.
  11.6.     prašymai dėl priėmimo į gimnaziją registruojami registracijos žurnale.
 12.     Priėmimo įforminimas:
 12.1.     mokinio priėmimas mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi ir direktoriaus įsakymu iki pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartyje aptariami gimnazijos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės;
  12.2.     mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu bei gimnazijos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui;
  12.3.     abu sutarties egzempliorius pasirašo gimnazijos direktorius ir prašymo teikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą.
 12.4.     už vaiką iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
 12.5.     vyresnis kaip 14 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;
 12.6.     mokymosi sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje;
 12.7.     sudarius mokymo sutartį mokinys įtraukiamas į gimnazijos abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla. Apie mokinio iki 16 metų priėmimą mokytis per penkias dienas raštu informuojama ankstesnė jo mokymosi įstaiga;
 12.8.     mokinio asmens byloje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas mokiniui;
 12.9.     mokiniui išvykus iš gimnazijos, jo asmens byla lieka gimnazijoje. Gavus mokymo įstaigos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių (žin., 2001, Nr.30-10009) 13 priede nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.
 12.10.     mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminamas direktoriaus įsakymu.
 13.     Mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis įforminamas direktoriaus įsakymu, jame nurodant laikino išvykimo priežastį.