• Vievio gimnazija

Kalendorius

2017 m. spalio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgs    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

ŽEMĖLAPIS

KRAŠTO APSAUGOS DIENOS RENGINYS

Written by admin on . Posted in NAUJIENOS

Šiemet Krašto apsaugos diena įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose rengiama spalio 3-13 d. Net 70-ies skirtingų mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai iš visos Lietuvos turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su kariuomene, karjeros galimybėmis, iš pirmų lūpų išgirsti apie kario kasdienybę, patiriamus iššūkius bei apžiūrėti daliniuose naudojamą ginkluotę.

Spalio 6 d. Vievio gimnazijos 2C, 3A ir 3B klasės merginų būrys kartu su mokytoja L. Balaišiene dalyvavo Krašto apsaugos dienos renginyje, kuris vyko Pabradės poligone. Atvykusios moksleivės ne tik buvo teoriškai supažindintos su padalinio struktūra, uždaviniais, bet ir praktiškai išbandė įvairius sukarintus užsiėmimus: važiavo karine technika, išmėgino kliūčių ruožus, išmoko maskavimosi ypatumų, šaudė pneumatiniais ir lazeriniais ginklais, vykdė paskirtas užduotis. Taip pat gimnazistės turėjo galimybę paragauti kareiviškos košės. Dėkojame direktoriui G. Dobilaičiui, pavaduotojai ugdymui V. Karmazienei ir mokytojai L. Balaišienei už suteiktą galimybę gyvai pamatyti Lietuvos kariuomenės  gyvenimą.

Justė Žilionytė (2c kl.), žurnalistų būrelio narė

ŽAGARĖS PASAKIŠKAS GROŽIS

Written by admin on . Posted in NAUJIENOS

Ruduo- pats tinkamiausias metas kelionėms po gražiausias Lietuvos vietoves. Spalio 7 d. Vievio gimnazijos mokytojai keliavo į Žagarę. Vėjyje besidraikantys voratinkliai, po kojomis čežantys spalvoti lapai, rūke paslaptingai paskendę Žagarės dvaro rūmai tarsi nukėlė šimtmečiu atgal, kai parko takeliais vaikštinėdavo dailiai išsipusčiusios panelės, o vakarais iš rūmų menės sklisdavo įstabūs klavesino garsai ir poros sukdavosi valso žingsniu. Res­tau­ruo­ti, kla­si­cis­ti­nio sti­liaus, te­ra­sos skulp­tū­ro­mis ir fron­to­ne esan­čiu gra­fų Na­ryš­ki­nų her­bu puoš­tuo­se dva­ro rū­muo­se mus pasitiko ne tik gidė, bet ir  ru­do­ji meš­ku­tė, šo­ne sna­pą tie­siantis stru­tis, ant­ra­me aukš­te su­tin­ka­mas bui­vo­las ir dramb­lys.

Vi­sa tai- ne pa­sa­ka, bet me­džiok­lės tro­fė­jai, ku­rių gau­su vi­suo­se ko­ri­do­riuo­se, o pa­lė­pė­je iš­dės­ty­ta ar­ti­mų­jų do­va­no­ta švie­saus at­mi­ni­mo do­cen­to, me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ro, me­džiok­lės tro­fė­jų eks­per­to V. Za­žec­kio su­kaup­ta ko­lek­ci­ja, ku­rio­je- 37 tau­rių­jų el­nių, 114 stir­ni­nų ra­gų ir ki­ti tro­fė­jai. Pa­sak G. Rakš­tie­nės, me­džiok­lės te­ma rū­mams itin ar­ti­ma, nes į Ža­ga­rę ga­fas D. Na­ryš­ki­nas at­vyk­da­vo me­džio­ti vie­tos miš­kuo­se. Paskui iš dva­ro par­ko pa­su­kome že­myn be­si­lei­džian­čiu ke­liu link Lat­vi­jos ir pa­sie­kėme bu­vusį van­dens ma­lū­ną ir prie jo krin­tan­čią sa­vi­tos for­mos, vie­ti­nių va­di­na­ma „bliū­du“ už­tvan­ką, už ku­rios pra­si­de­da žy­dų ka­pi­nės. Sužinojome, kad šio­je ra­mio­je vie­to­je, ka­pi­nių pa­kraš­ty­je au­ga sto­riau­sias Lie­tu­vo­je šer­mukš­nis. Me­džio apim­tis 1,3 met­ro aukš­ty­je sie­kia 2,27 met­ro.

Pasivaikščioję rudeniniais takeliais, tęsėme ekskursiją po Žagarę- Šiaurės Lietuvos miestelį prie pat Latvijos sienos.  Švė­tės gat­vė at­si­rėmė į ne­di­de­lę, bal­tą kaip gul­bė Se­no­sios Ža­ga­rės Šv. Pet­ro ir Po­vi­lo var­do baž­ny­čią, vie­ti­nių pra­min­tą Bar­bo­ros baž­ny­tė­le. Jos krip­to­je te­be­gu­li me­di­nis bal­tas kars­te­lis su bal­to­mis įka­pė­mis, trau­kian­tis pi­lig­ri­mus. XVII am­žiu­je gy­ve­nu­si ir jau­na žu­vu­si dva­ri­nin­kai­tė Bar­bo­ra Umias­taus­kai­tė (Ža­ga­rie­tė) bu­vo varg­šų už­ta­rė­ja. Po jos mir­ties fik­suo­ta gau­sy­bė ste­buk­lin­gų iš­gi­ji­mų, apie ku­riuos liu­di­jo tai pa­ty­rę prie jos kars­te­lio ir kū­no krip­to­je mel­dę­si žmo­nės.

MOKYTOJŲ DIENA

Written by admin on . Posted in NAUJIENOS

Mokytojų diena- tai mūsų visų šventė, padėkos, susimąstymo, susikaupimo diena. Daugumos žmonių gyvenimuose tarp tikrųjų vertybių visada lieka mokytojų vardai. Kiek daug Jūs duodate kiekvienam iš mūsų, kasdien kviesdami tobulėti ir protu ir dvasia, kiek daug ugnies ir pasišventimo kasdien matome Jūsų darbuose, girdime Jūsų žodžiuose. Jūs atskleidžiate žmogui pačias svarbiausias mokslo ir gyvenimo tiesas, todėl šiandien apie Jus, brangūs Mokytojai, galvoja tūkstančiai, linkėdami pačių gražiausių laimėjimų, kantrybės ir kūrybiškumo.

Spalio 5 d. gimnazijos mokinių taryba, abiturientai dainavo, įteikė parašytus laiškus mokytojams ir linkėjo neprarasti dvasios stiprybės, ištvermės, giedros nuotaikos bei išsaugoti jaunatviškumo impulsą. Mokinių taryba visiems mokytojams palinkėjo siekti brandžių vertybinių nuostatų, naujų žinių ir gebėjimų. Tegul šis džiugus atokvėpis mūsų žinių puoselėtojams leidžia naujai atrasti savojo darbo prasmę, pajusti jo vertę ir patikėti, jog pirmiausia būtent Jie kuria viltingą Lietuvos ateitį. Mokytojai dėkoja mokinių tarybai, abiturientams ir visiems mokiniams už sveikinimus.

Žurnalistų būrelio nariai